Pedro Regis pa Phwando la Mtendere

Ine ndikufuna ndikupangeni inu oyera ku ulemerero wa ufumu wa Mulungu. Tsegulani mitima yanu! Posachedwa dziko lidzasandutsidwa dziko latsopano, lopanda udani kapena chiwawa. Dziko lidzakhala munda watsopano ndipo onse adzakhala mosangalala. (Okutobala 8, 1988)

Werengani zambiri