Valeria - Khalani Monga Ana Apanso

Kuchokera kwa Yesu, "Mulungu Wanu Wabwino", mpaka Valeria Copponi pa Meyi 5th, 2021:

Ngati simudzakhala ngati ana, simudzalowa mu Ufumu wa Kumwamba (Mat. 18:3). Inde, ana anga, mumawona zodzichitira pawokha, chisangalalo, chisomo, ubwino wa ana ang'ono - chuma chonse chomwe chili cha iwo omwe ali ndi mtima wangwiro. Ndikukuuzaninso, odala ndi oyera, chifukwa adzakhala Ufumu wakumwamba.
 
Tiana, pokula msinkhu, m'malo mofuna kukhala angwiro m'chikondi, mudzilola kutengedwa ndi nsanje, kaduka ndi njiru za mitundu yonse; simukana mayesero, chifukwa chake zofooka zanuzi zimakupangitsani kutaya zizolowezi zabwino komanso zathanzi zomwe zimakupatsani mwayi wokhala mwamtendere pakati panu komanso koposa zonse ndi Mulungu. Chifukwa chake, munthawi zamdima zino, funani kuyikanso Mulungu pamalo oyamba. Ndakusungirani malo; musataye chifukwa chakusamvera kwanu Mlengi wanu ndi Mawu Ake.
 
Ana anga okondedwa kwambiri, khalani odzichepetsa, chifukwa kudzichepetsa ndi mphamvu yomwe imakupangitsani kulemera. Osati ndi chuma chomwe mumalakalaka, koma chomwe chimakondweretsa Mulungu wanu, Mlengi ndi Mbuye wa dziko lonse lapansi. Chifukwa chake, ana anga okondedwa kwambiri, kuyambira lero, yambani kubwerera ndikukhala ngati ana, ndipo ndikupatsani chisangalalo chomwe mwataya m'miyoyo yanu. [1]“Nel passare i vostri giorni”, kumasulira kwenikweni: "pakupita masiku anu" Ndikufuna kuti nonse mukhale ana, odalira kokha mu ubwino ndi ukulu wa Atate wanu.
 
Pempherani ndikupangitsa ena kupemphera, kuti abale ndi alongo anu abwererenso pakufuna zabwino za kudzichepetsa. Ndikukudalitsani kuchokera kumwamba ndi zabwino Zanga: khalani oyenera chipulumutso changa.
 
Mulungu Wanu Wabwino.

 
Kuti “Khalani ngati ana” mumakhalidwe achikhristu sayenera kubwerera ku kukula kwachinyamata. M'malo mwake, ndikulowa mu chikhulupiliro chotheratu mu chitsogozo cha Mulungu ndikusiya kuchita chifuniro chake cha umulungu, chomwe Yesu anati ndiye "chakudya" chathu. (Yohane 4:34). Pakudzipereka kumeneku - komwe kumakhaladi imfa ya chifuniro cha munthu wopanduka komanso zilakolako za thupi - "amaukitsa" zipatso za Mzimu Woyera zomwe zinatayika ndi Adamu kudzera mu tchimo loyambirira: 
 
Tsopano ntchito za thupi nzoonekeratu: chiwerewere, chodetsa, chiwerewere, kupembedza mafano, matsenga, udani, ndewu, nsanje, kupsa mtima, machitidwe odzikonda, magawano, magawano, zochitika za kaduka, mapwando omwera mowa, maphwando aphokoso, ndi zina zotero. Ndikukuchenjezani, monga ndidakuwuzani kale, kuti iwo amene amachita izi sadzalowa mu ufumu wa Mulungu. Mosiyana ndi izi, chipatso cha Mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, kukoma mtima, kuwolowa manja, kukhulupirika, kufatsa, kudziletsa. Pokana izi palibe lamulo. Tsopano iwo omwe ali a Khristu [Yesu] apachika thupi lawo ndi zilakolako ndi zilakolako zake. (Agal. 5: 19-24)
 
Funso ndilo momwe kubwerera kudziko lino? Gawo loyamba ndikuzindikira "ntchito za thupi”M'moyo wako ndipo ulape mowona mtima mu izi mu Sacramenti la Chiyanjanitso ndi cholinga chosawabwereza. Chachiwiri ndi, mwina, ngakhale chovuta kwambiri: "kusiya" kulamulira moyo wa munthu, potengera momwe "akufunafuna" ufumu wake osati Ufumu wa Khristu. Ndi ochepa omwe amadziwa kuti Dona Wathu waku Medjugorje adapempha kuti, Lachinayi lirilonse la sabata, tizisinkhasinkha za ndime yotsatirayi. Poganizira zonse zomwe zikuchitika mdziko lapansi, komanso zomwe zatsala pang'ono kuchitika, Lemba ili posachedwa lithandizira akhristu ambiri, makamaka ku Western World, pomwe dongosolo lino likugwa. Njira yothetsera kuopa zenizeni ndikhale ngati ana ang'ono!
 
Palibe munthu angathe kukhala kapolo wa ambuye awiri; pakuti adzadana ndi mmodzi ndi kukonda winayo, kapena adzakhulupirika kwa mmodzi ndi kunyoza winayo. Simungathe kutumikira Mulungu ndi Chuma. Chifukwa chake ndinena kwa inu, musadere nkhawa moyo wanu, chimene mudzadya ndi chimene mudzamwa; kapena thupi lanu, chimene mudzabvala. Kodi moyo suli woposa chakudya, ndi thupi loposa chovala? Yang'anirani mbalame zamumlengalenga: sizifesa ayi, sizimatema ayi, kapena sizimatutira m'nkhokwe; ndipo Atate wanu wa Kumwamba amazidyetsa. Nanga inu sindinu amtengo wapatali kuposa mbalame kodi? Ndipo ndani wa inu ndi kudera nkhawa angathe kuwonjezera pa msinkhu wake mkono umodzi? Ndipo muderanji nkhawa ndi chovala? Ganizirani maluwa a kuthengo, makulidwe awo; sagwira ntchito kapena kupota; koma ndinena kwa inu, angakhale Solomo mu ulemerero wake wonse sadabvala ngati limodzi la amenewa. Koma ngati Mulungu abveka chotero udzu wa kuthengo, ulipo lero, ndi mawa uponyedwa pamoto, nanga inu sadzakubvekani mopambana, anthu akukhulupirira pang'ono? Chifukwa chake musadere nkhawa, ndi kuti, Tidzadya chiyani? kapena, 'Timwa chiyani?' kapena, Tidzabvala chiyani? Pakuti Amitundu afunafuna zonsezi; ndipo Atate wanu wakumwamba adziwa kuti musowa zonse. Koma muthange mwafuna Ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimenezo zidzakhala zanu. Chifukwa chake musadere nkhawa za mawa; pakuti mawa adzadzidera nkhawa iwo okha. Lolani mavuto a tsikulo akhale okwanira tsikulo. (Mat 6: 24-34)
 
Zovuta kusiya? Inde. M'malo mwake, ndiye Khonda Lalikulu la tchimo loyambirira. Tchimo loyamba la Adamu ndi Hava silinali kudya chipatso choletsedwa - linali osadalira Mawu a Mlengi wawo. Kuyambira pano, Chilonda Chachikulu chomwe Yesu adadza kudzachiritsa chinali kuphwanya uku pakukhulupirira mwana Utatu Woyera. Ichi ndichifukwa chake Lemba limatiuza kuti: 
 
Pakuti mwapulumutsidwa ndi chisomo chikhulupiriro; ndipo simkuchita kwanu, ndi mphatso ya Mulungu… (Aef. 2:8)
 
Lero ndi tsiku lobwerera monga mwana chikhulupiriro, ziribe kanthu yemwe inu muli. Mu mmera uwu wa chikhulupiriro muli "mtengo wa moyo", Mtanda, womwe wapachikidwa chipulumutso chanu. Ndi zophweka choncho. Moyo wamuyaya suli patali patali choncho. Koma zimafunikira kuti mulowe mchikhulupiriro chonga cha mwana chomwe, chomwe chimatsimikizika - osati ndi luso - koma ndi ntchito mu moyo wanu. 
 
… Ngati ndiri nacho chikhulupiriro chonse, kotero kuti nditha kuchotsa mapiri, koma ndilibe chikondi, sindili kanthu… Kotero chikhulupiriro mwa icho chokha, ngati chilibe ntchito zake, ndi chakufa. (1 Akorinto 13: 2, Yakobo 2:17)
 
Kunena zowona, timakhala otakataka muuchimo wathu komanso wa ena kotero kuti kumatha kukhala kovuta kulowa mkhalidwe wosiyidwa. Chifukwa chake tikufuna kukulangizani zokongola kwambiri komanso wamphamvu novena yomwe yathandiza miyoyo yosawerengeka osati kungopeza mtima wonga wa ana, koma kupeza kuchiritsa ndi kuthandizidwa m'malo osatheka kwambiri. 

- Maliko Mallett

 

Novena Yothawa 

ndi Mtumiki wa Mulungu Fr. Dolindo Ruotolo (d. 1970)

 

Novena imachokera ku Chilatini novem, kutanthauza “naini.” M'miyambo ya Chikatolika, novena ndi njira yopempherera ndikusinkhasinkha kwa masiku asanu ndi anayi motsatizana pamutu kapena zolinga zina. Mu novena wotsatira, ingoganizirani kusinkhasinkha kulikonse kwamawu a Yesu ngati kuti akuwalankhula kwa inu, (ndipo Iye ali!), Kwa masiku asanu ndi anayi otsatira. Mukatha kulingalira, pempherani ndi mtima wanu mawu awa: O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse!

 

tsiku 1

Chifukwa chiyani mumadzisokoneza mwa kuda nkhawa? Siyani mavuto anu kwa Ine ndipo zonse zidzakhala zamtendere. Ndikukuuzani m'choonadi kuti chilichonse choona, chakhungu, chodzipereka kwathunthu kwa Ine chimabweretsa zotsatira zomwe mumakhumba ndikuthana ndi zovuta zonse.

O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse! (Nthawi 10)

 

tsiku 2

Kudzipereka kwa Ine sikutanthauza kukhumudwa, kukhumudwa, kapena kutaya chiyembekezo, komanso sizitanthauza kupeleka kwa Ine pemphero lodandaula ndikundifunsa kuti ndikutsateni ndikusintha nkhawa zanu kukhala pemphero. Tikulimbana ndi kudzipereka kumeneku, motsutsana nawo kwambiri, kuda nkhawa, kukhala amanjenjemera ndikukhumba kuganizira za zotsatira za chilichonse. Zili ngati chisokonezo chomwe ana amamva akapempha amayi awo kuti awone zosowa zawo, ndikuyesera kudzipezera zosowazo kuti zoyesayesa zawo ngati mwana ziziyenda mwa amayi awo. Kudzipereka kumatanthauza kutseka maso amzimu mwamtendere, kusiya malingaliro amasautso ndikudziyika wekha m'manja mwanga, kuti ndikhale ndekha, ndikunena kuti "Mukusamalira".

O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse! (Nthawi 10)

 

tsiku 3

Ndi zinthu zambiri motani zomwe ndimachita pamene mzimu, mu zosowa zambiri zauzimu ndi zakuthupi, utembenukira kwa Ine, umandiyang'ana ndi kunena kwa Ine; "Mumawusamalira", kenako amatseka maso ake ndikupuma. Mukumva kuwawa mumandipempherera kuti ndichite, koma kuti ndichite momwe mukufunira. Simutembenukira kwa Ine, m'malo mwake, mukufuna kuti ndisinthe malingaliro anu. Simanthu odwala omwe amafunsa adotolo kuti akuchiritseni, koma makamaka anthu odwala omwe amauza adotolo momwe angachitire. Chifukwa chake musachite motere, koma pempherani monga ndinakuphunzitsani mwa Atate wathu:Dzina lako liyeretsedwe, ” ndiye kuti, lemekezani posowa kwanga. "Ufumu wanu udze, ” ndiye kuti, zonse zomwe zili mwa ife komanso padziko lapansi zigwirizane ndi ufumu wanu. "Kufuna kwanu kuchitidwe, monga Kumwamba chomwecho pansi pano, ” ndiye kuti, mukusowa kwathu, sankhani momwe muwonera zoyenera pa moyo wathu wakanthawi ndi wamuyaya. Mukandiuza mokhulupirika kuti: “Kufuna kwanu kuchitidwe ”, zomwe ndizofanana ndi kunena kuti: "Uzisamalira", Ndilowererapo ndi mphamvu Zanga zonse, ndipo ndidzathetsa zovuta zonse.

O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse! (Nthawi 10)

 

tsiku 4

Mukuwona zoyipa zikukula m'malo mofooka? Osadandaula. Tsekani maso anu ndikundiuza ndi chikhulupiriro: "Kufuna kwanu kuchitike, musamalireni." Ndikukuuzani kuti ndichisamalira, ndikuti ndilowererapo monga adotolo ndipo ndidzakwaniritsa zozizwitsa zikafunika. Kodi mukuona kuti wodwalayo akukulirakulira? Osakwiya, koma tsekani ndi kunena kuti "Mukusamalira." Ndikukuuzani kuti ndichisamalira, ndipo palibe mankhwala aliwonse amphamvu kuposa kulowererapo kwanga mwachikondi. Mwa chikondi Changa, ndikukulonjezani izi.

O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse! (Nthawi 10)

 

tsiku 5

Ndipo ndikayenera kukutsogolerani kunjira yosiyana ndi yomwe mukuyiwonayi, ndikukonzerani; Ndidzakunyamulani m'manja mwanga; Ndikulola kuti upeze, monga ana omwe agona atagona m'manja mwa amayi awo, pagombe lina la mtsinje. Zomwe zimakusowetsani mtendere komanso kukupwetekani kwambiri ndi chifukwa chanu, malingaliro anu ndi nkhawa zanu, komanso kufunitsitsa kwanu kuthana ndi zomwe zimakukhudzani.

O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse! (Nthawi 10)

 

tsiku 6

Mukusowa tulo; mukufuna kuweruza chilichonse, kuwongolera chilichonse ndikuwona chilichonse ndikudzipereka ku mphamvu yaumunthu, kapena choipitsitsa — kwa amuna eni eni, kudalira kuwalowerera — izi ndizomwe zimalepheretsa mawu Anga ndi malingaliro Anga. O, ndikukhumba zochuluka chotani kuchokera kwa inu kudzipereka uku, kuti ndikuthandizeni; ndipo ndimavutika chotani m'mene ndikukuwonani mukubwadamuka! Satana amayesa kuchita izi: kukukwiyitsani ndi kukuchotsani kukutetezani Kwanga ndikuponyani munsampha zaumunthu. Chifukwa chake, khulupirirani Ine ndekha, pumulani mwa Ine, dziperekeni kwa ine mu chilichonse.

O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse! (Nthawi 10)

 

tsiku 7

Ndimachita zozizwitsa molingana ndi kudzipereka kwanu kwathunthu kwa Ine komanso momwe musaganizire nokha. Ndabzala magulu azisomo zachuma mukakhala muumphawi wadzaoneni. Palibe munthu wanzeru, kapena woganiza, amene adachitapo zozizwitsa, ngakhale pakati pa oyera mtima. Iye amachita ntchito zauzimu yemwe aliyense apereka kwa Mulungu. Chifukwa chake osaganiziranso, chifukwa malingaliro anu ndiwopweteka, ndipo kwa inu, ndizovuta kwambiri kuwona zoyipa ndikudalira Ine osadziganizira nokha. Chitani izi pazosowa zanu zonse, chitani izi nonsenu ndipo mudzawona zozizwitsa zazikulu mosalekeza. Ndisamalira zinthu, ndikukulonjezani izi.

O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse! (Nthawi 10)

 

tsiku 8

Tsekani maso anu kuti mudzilole kuti mudzatengeke ndi mtsinje wachisomo Changa; tsekani maso anu ndipo musaganize zapano, kutembenuzira malingaliro anu mtsogolo monga momwe mungachitire ndi mayesero. Yembekezerani mwa Ine, mukukhulupirira ubwino Wanga, ndipo ndikukulonjezani mwa chikondi Changa kuti ngati mutati "Mumawasamalira", ndidzawasamalira onse; Ndikutonthoza, ndikumasula ndikukuwongolera.

O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse! (Nthawi 10)

 

tsiku 9

Pempherani nthawi zonse mofunitsitsa kuti mudzipereke, ndipo mudzalandira kuchokera kwawo mtendere waukulu ndi mphotho zazikulu, ngakhale ndikadzapereka kwa inu chisomo chakuwonjezeka, cha kulapa ndi chikondi. Ndiye kuvutika kuli ndi chiyani? Zikuwoneka zosatheka kwa inu? Tsekani maso anu ndikunena ndi moyo wanu wonse, "Yesu, mumasamalira". Musaope, ine ndizisamalira zinthu ndipo mudzadalitsa dzina Langa podzichepetsa. Mapemphero chikwi sangafanane ndi kudzipereka kamodzi, kumbukirani izi bwino. Palibe novena yothandiza kuposa iyi.

O Yesu, ndikudzipereka ndekha kwa inu, samalani zonse!


 

Kuwerenga Kofananira

Chifukwa Chake Chikhulupiriro?

Chikhulupiriro Chopambana mwa Yesu

Pa Chikhulupiriro ndi Kupatsa munthawi izi

Sacramenti La Pakali Pano

 

 

Mawu a M'munsi

Mawu a M'munsi

1 “Nel passare i vostri giorni”, kumasulira kwenikweni: "pakupita masiku anu"
Posted mu mauthenga, Valeria Copponi.